• وضعیت کالا: موجود

سانترین راه شناسایی منابع تردد با استفاده از مچ بند فنری مایفر 1K صورت میگیرد.

* مچ بند فنری مایفر  1K